Tokyo on a rainy day. White chrome.


Tokyo on a rainy day. White chrome.